cytostatika.cz

Aktivity, harmonogram řešení

Doba řešení: 2006 – 2010

V prvních letech řešení byl projekt zaměřen na charakterizaci zkoumaných léčiv a na studium jejich fyzikálně-chemických vlastností, které určují chování těchto látek v pracovním prostředí a potažmo i jejich vstup do organismu. Pozornost byla věnována schopnosti CL přecházet do plynného skupenství a schopnosti prostupovat pokožkou a běžnými typy jednorázových rukavic, respektive materiály určenými pro jejich výrobu (vinyl, latex, nitril). Provedené studie potvrdily u sledovaných CL jak schopnost evaporovat tak i prostupovat přes pokožku a ochranné rukavice.

Ve druhé fázi projektu byly na pracovištích Masarykova onkologického ústavu realizovány studie zaměřené na monitoring přítomnosti CL v základních složkách pracovního prostředí (vzduchu a povrchu materiálního vybavení) a biomonitoring expozice přítomných pracovníků (analýzy CL v moči a na povrchu rukou). Studie zahrnovaly jak úseky pro přípravu tak i pro aplikaci CL. Realizovaná měření prokázala časté zatížení všech sledovaných pracovišť povrchovou kontaminací. Na úsecích s povoleným odkládáním ochraných rukavic byla nalezena také častá kontaminace rukou pracovníků. Koncentrace par sledovaného CL (cyklofosfamidu) byly nízké (ve většině případů pod limitem detekce). Přítomnost aerosolů nebyla zjištěna na žádném ze sledovaných úseků. Přibližně u 1/10 pracovníků byla potvrzena exkrece měřitelných množství cyklofosfamidu a platiny. 

Ve třetí fázi byla za účelem snížení zjištěné kontaminace na studovaná pracoviště implementována opatření, která souvisela s optimalizací sanitačních postupů, eliminací nejvýznamnějších zdrojů znečištění identifikovaných při provedeném monitoringu (otevřená manipulace s CL během přípravy a aplikace chemoterapie, nehygienické používání záchodků onkologickými pacienty ve stoje). Následující monitoring kontaminace sledovaných pracovišť ukázal, že tato implementovaná opatření efektivně omezila znečištění pracovního prostředí a to především v místech aplikace CL.

Od druhé fáze nabízíme měření povrchové kontaminace také ostatním zdravotnickým zařízením v ČR. Během opakovaných kampaní se postupně zapojilo 20 nemocničních lékáren a 10 chemoterapeutických stacionářů. Výsledky této aktivity ukázaly, že informovanost o kvantitativní míře kontaminace vede ke snížení znečištění těchto pracovišť.