cytostatika.cz

Nakládání s odpadem

Zbytky cytostatik včetně kontaminovaných obalů spadají do kategorie nebezpečných odpadů. Katalog odpadů mu přiřazuje kód 18 01 08* Nepoužitá cytostatika. Tento odpad je nutno likvidovat spalováním. Systém nakládání s tímto odpadem musí splňovat obecné požadavky na nakládání s nebezpečným odpadem a s odpadem ze zdravotnických zařízení:

1. Shromažďovací prostředek (nádoba) musí být označen datem a hodinou vzniku odpadu, katalogovým číslem odpadu, konkrétním názvem odpadu, jménem a příjmením zodpovědné osoby za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku, grafickými symboly nebezpečných vlastností odpadu.
2. Místa nakládání s nebezpečným odpadem musí být vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu.
3. Skladovací místa musí být zabezpečena před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem nebezpečného odpadu (skladovat mimo dosah nepovolaných osob a chránit před nepřízní počasí).
4. Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin. V případě delších intervalů odvozů ke konečnému odstranění musí být odpad ze zdravotnických zařízení skladován při nízkých teplotách ve skladu k tomuto účelu zřízeném.

 

Pro ukládání cytotoxického odpadu se v praxi osvědčili především plastové pevně uzavíratelné kontejnery (tzv. klinik boxy – nádoby na zdravotnický odpad), které jsou odolné vůči proděravění.
 

 

Zdroj: Havelka, P., Antonínová, J. (2010): Nakládání s odpady ve zdravotnických a sociálních zařízeních (ZKUŠENOSTI ČIŽP Z KONTROL), oficiální web Českého ekologického manažerského centra, informace staženy k datu 16.1.2011, zdroj: http://www.tretiruka.cz/news/nakladani-s-odpady-ve-zdravotnickych-a-socialnich-zarizenich-zkusenosti-cizp-z-kontrol-/