cytostatika.cz

Expozice, rizikové aktivity

S ohledem na nebezpečné vlastnosti CL je práce s těmito látkami shledávána jako riziková. Chemické látky s karcinogenními účinky řadíme mezi faktory s bezprahovým účinkem, jinými slovy: u těchto látek nelze definovat bezpečnou míru expozice, která by neohrožovala zdraví ovlivněných osob. Ohledně kontaminace pracovního prostředí takto působícími látkami je obecně přijímán názor, že expozice zasažených osob by měla být snížena na co nejnižší (reálně možnou) úroveň.

V praxi je možné uvažovat tři cesty biologického příjmu CL: inhalace aerosolů a par cytostatik rozptýlených do ovzduší, dermální kontakt s kontaminovaným materiálem a příležitostné (neúmyslné) požití stopových množství léčiv například v důsledku přenosu kontaminace z rukou do úst. Kromě těchto obecných mechanismů expozice je často připomínán ještě jeden další, který souvisí s příjmem kontaminantů otevřenými ranami způsobených při manipulaci s kontaminovanou injekční jehlou během přípravy léčivých přípravků nebo při poranění během likvidace drobných havárií spojených s únikem CL do prostředí.

Kontaminace CL byla doložena na všech pracovištích začleněných do přípravy CL nebo aplikace CL. Nanogramy až mikrogramy CL (nejčastěji cyklofosfamidu) na m3 byly zjištěny ve vnitřním ovzduší přípraven i lůžkových oddělení (Minoia, et al. 1998; Kromhout, et al. 2000; Kiffmeyer, et al. 2002). Nejčetnější jsou pak zprávy o kontaminaci různého vybavení klinik. CL lze běžně nalézt na podlahách, pracovních pultech, policích, dveřích, telefonech a počítačových klávesnicích (Sessink, et al. 1992; Connor, et al. 1999; Floridia, et al. 1999; Micoli, et al. 2001; Hedmer, et al. 2004; Mason, et al. 2005), použitých ochranných rukavicích, ložním prádle pacientů, hygienických zařízeních (Sessink, et al. 1994; Fransman, et al. 2004; Connor, et al. 2005; Fransman, et al. 2005) a také na obalech léčivých přípravků odebíraných od výrobců (Nygren, et al. 2002; Mason, et al. 2003; Connor, et al. 2005).

Zvýšená pravděpodobnost kontaktu s CL je pak spojena s následujícími pracovními činnostmi:

 • příprava CL – rozpouštění, ředění a transport léčiv do konkrétních aplikačních forem
 • vytlačování vzduchu z injekčních stříkaček s obsahem CL
 • aplikace CL – intramuskulární, subkutánní i intravenózní
 • primování infusních setů, jejich odpojování po ukončení aplikace a likvidace
 • operace s orálně podávanými CL (tabletami)
 • manipulace s obaly léčivých přípravků (krabičky, vialky, infusní vaky)
 • sanitace prostor sloužících pro přípravu a aplikaci CL
 • manipulace s pacienty, jejich exkrety či ložním prádlem
 • manipulace s odpadem vznikajícím při přípravě a aplikaci CL
 • provádění některých speciálních operativních typů aplikace (např. intraperitoneální podání CL)
 • likvidace CL s prošlou expirační lhůtou
 • odkládání a likvidace použitých ochranných prostředků a pomůcek

 

Literatura:

Connor, T. H., Anderson, R. W., Sessink, P. J. M., Broadfield, L. and Power, L. A. (1999): Surface contamination with antineoplastic agents in six cancer treatment centers in Canada and the United States. American Journal of Health-System Pharmacy 56(14): 1427-1432.
Connor, T. H., Sessink, P. J. M., Harrison, B. R., Pretty, J. R., Peters, B. G., Alfaro, R. M., Bilos, A., Beckmann, G., Bing, M. R., Anderson, L. M. and DeChristoforo, R. (2005): Surface contamination of chemotherapy drug vials and evaluation of new vial-cleaning techniques: Results of three studies. American Journal of Health-System Pharmacy 62(5): 475-484.
Floridia, L., Pietropaolo, A. M., Tavazzani, M., Rubino, F. M. and Colombi, A. (1999): Measurement of surface contamination from nucleoside analogue antineoplastic drugs by high-performance liquid chromatography in occupational hygiene studies of oncologic hospital departments. Journal of Chromatography B 724(2): 325-334.
Fransman, W., Vermeulen, R. and Kromhout, H. (2004): Occupational dermal exposure to cyclophosphamide in Dutch hospitals: A pilot study. Annals of Occupational Hygiene 48(3): 237-244.
Fransman, W., Vermeulen, R. and Kromhout, H. (2005): Dermal exposure to cyclophosphamide in hospitals during preparation, nursing and cleaning activities. International Archives of Occupational and Environmental Health 78(5): 403-412.
Hedmer, M., Jonsson, B. A. G. and Nygren, O. (2004): Development and validation of methods for environmental monitoring of cyclophosphamide in workplaces. Journal of Environmental Monitoring 6(12): 979-984.
Kiffmeyer, T., Kube, C., Opiolka, S., Schmidt, K. G., Schoppe, G. and M., S. P. J. (2002): Vapour pressures, evaporation behaviour and airborne concentrations of hazardous drugs: implications for occupational safety. The Pharmaceutical Journal 268: 331-337.
Kromhout, H., Hoek, F., Uitterhoeve, R., Huijbers, R., Overmars, R. F., Anzion, R. and Vermeulen, R. (2000): Postulating a dermal pathway for exposure to anti-neoplastic drugs among hospital workers.
10.1093/annhyg/44.7.551. Ann Occup Hyg 44(7): 551-560.
Mason, H. J., Blair, S., Sams, C., Jones, K., Garfitt, S. J., Cuschieri, M. J. and Baxter, P. J. (2005): Exposure to antineoplastic drugs in two UK hospital pharmacy units. Annals of Occupational Hygiene 49(7): 603-610.
Mason, H. J., Morton, J., Garfitt, S. J., Iqbal, S. and Jones, K. (2003): Cytotoxic drug contamination on the outside of vials delivered to a hospital pharmacy. Annals of Occupational Hygiene 47(8): 681-685.
Micoli, G., Turci, R., Arpellini, M. and Minoia, C. (2001): Determination of 5-fluorouracil in environmental samples by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection. Journal of Chromatography B 750(1): 25-32.
Minoia, C., Turci, R., Sottani, C., Schiavi, A., Perbellini, L., Angeleri, S., Draicchio, F. and Apostoli, P. (1998): Application of high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry in the environmental and biological monitoring of health care personnel occupationally exposed to cyclophosphamide and ifosfamide. Rapid Communications in Mass Spectrometry 12(20): 1485-1493.
Nygren, O., Gustavsson, B., Strom, L. and Friberg, A. (2002): Cisplatin contamination observed on the outside of drug vials. Annals of Occupational Hygiene 46(6): 555-557.
Sessink, P. J. M., Boer, K. A., Scheefhals, A. P. H., Anzion, R. B. M. and Bos, R. P. (1992): Occupational Exposure to Antineoplastic Agents at Several Departments in a Hospital - Environmental Contamination and Excretion of Cyclophosphamide and Ifosfamide in Urine of Exposed Workers. International Archives of Occupational and Environmental Health 64(2): 105-112.
Sessink, P. J. M., Vandekerkhof, M. C. A., Anzion, R. B. M., Noordhoek, J. and Bos, R. P. (1994): Environmental Contamination and Assessment of Exposure to Antineoplastic Agents by Determination of Cyclophosphamide in Urine of Exposed Pharmacy Technicians - Is Skin Absorption an Important Exposure Route. Archives of Environmental Health 49(3): 165-169.